پلک بزن، شاید دیگه نباشه

میون  همه ی ویدیوهای کوتاه و بلندی که از کرمانشاه میرسه، امروز یک ویدیو دیدم از مردمی که رفته بودن سر مزار از دست داده هاشون و یک مرد جوونی که نشسته بود کنار دو تا قبر. ازش پرسیدن قبر کیه. گفت این قبر همسرمه و این قبر پسرمه. و اشک بود که پایین می اومد.

به همه ی بارهایی فکر کردم که چشم غره رفتم، که داد زدم، که با اخم جدا شدم، که با قهر از خونه اومدم بیرون. به تمام بارهایی فکر کردم که وجودم خودخواهی محض بوده و ممکن بوده آخرین بار باشه.

چقدر سخته که تا یک لحظه ای از زندگیت سر و همسر داشته باشی و چشماتو ببندی و باز کنی و دیگه هیچی نباشه. همراه زندگیت نباشه، بچه ت ، ثمره ی زندگیت نباشه.

چه پست غمگینی، چه حیف، کاش تا وقتی داریمشون قدر بدونیم…

متن کامل

Try to be Bullet-proof

Isn’t it all exciting at first? Isn’t it all laughing and butterflies in your stomach and feeling that he is the one?

But how long does it last? How long do we really believe that it will last? Unfortunately it will last less then we expect.

It is painful and it makes you wanna kill yourself, but, can your heart be bullet-proof from the very first? I like to think so.

متن کامل

You Can Do Every Thing

I post your first post.You can do EVERY thing you think about it.

This site is all yours, to write what you want, to start again what you left last time from where you left.

I’m there for you, as long as you want me to be there.

 

متن کامل